නිවස කුලියට දීමට in Maharagama Member

For Sale By 6:42pm on Tuesday 8th October , 2019 - Property - Colombo

Rs  30,000

  • නිවස කුලියට දීමට  in Maharagama
  • නිවස කුලියට දීමට  in Maharagama
  • නිවස කුලියට දීමට  in Maharagama
නිවස කුලියට දීමට  in Maharagama0 නිවස කුලියට දීමට  in Maharagama1 නිවස කුලියට දීමට  in Maharagama2
Ads Detail

කාමර 3 ක උඩුමහල
නානකාමර 2
සාලය, කුස්සිය
ගරාජය
මහරගම ඔරලෝසු කණුව සිට දුර මීටර 950ක්
මාසික කුලිය 30,000
අත්තිකාරම් මාස 7
අමතන්න 0712121750

Related Ads